Naše škola je zapojena v těchto projektech a programech

Projekty a programy MŠ

Les ve škole

Pro poznávání přírodního prostředí je zásadní, aby se objevování, zkoumání a hraní dětí kromě tříd, odehrávalo také v terénu. Přímý kontakt s přírodou má nesmírný vliv  na fyzické a psychické zdraví dětí, přispívá k rozvoji sociálně zdravého chování a je také nezbytným předpokladem pro vytváření odpovědného postoje k životnímu prostředí. Výzkumy jednoznačně prokazují, že děti jsou pozornější, lépe se soustředí, snáze komunikují, jsou lépe naladěny a mají větší motivaci k poznávání a učení.

Mrkvička

Program celostátní sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, který pomáhá pedagogům podporovat ekologickou výchovu u předškolních dětí.

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Projekt zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti dětí a budování vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.

sokol

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA

SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY – CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

Celoroční projekt České obce Sokolské. Jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Klade si za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

babička, dědeček logo

Babička a dědeček do školky

Projekt “Babička a dědeček do školky” spojuje tři generace – děti, rodiče a seniory. Umožňuje setkávání nejmladší a nejstarší generace a posiluje mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot. Podporuje důležitý rituál předčítání a přispívá ke zvyšování čtenářské a jazykové gramotnosti dětí.