O veliké řepě 4.-15.10.2021

Podzim už nám o sobě dává vědět a to můžeme vidět nejen v lese, ale hlavně na polích a zahrádkách. Proto jsme si s dětmi začali vyprávět o prvních znacích podzimu, kdo je to zahradník a co všechno potřebuje pro svou práci. Ze začátku týdne jsem si hráli se zeleninou. Zjišťovali její velikost, seřazovali a třídili, porovnávali a přirovnávaly tvary. K tématu se nám skvěle hodila pohádka “O veliké řepě”. Nejprve jsme si pohádku poslechli čtenou, poté se na ni podívali na Interaktivní tabuli. S dětmi jsme si podle obrázků pohádku znovu převyprávěli, naučili se ji a zahráli. Dramatizace děti velmi baví a tak jsme si role střídali a pohádku hráli několikrát. Připomeňme si, co dětem dramatická výchova dává:

Dramatickou výchovu lze definovat jako tvořivý proces, při němž dochází ke zkoumání a prověřování tématu a vytváření vlastních postojů v konfrontaci s postoji ostatních zúčastněných a to skrze vlastní prožitek a na základě vlastní činnosti. V rámci tohoto procesu se aktivní cestou rozvíjejí nejen intelektuální složky, ale i intuice, tvořivost, rozhodnost, samostatnost, odpovědnost, tolerance, empatie, komunikativnost a autentičnost osobnosti.“ (Svobodová, Švejdová 2011)

Cíle a hodnoty, které prostřednictvím aktivních činností, metod a her můžeme v obsahu dramatické výchovy uplatňovat:

sociální rozvoj (rozvoj spolupráce a sociálního vědomí, rozvíjení schopnosti
empatie, naslouchání druhým, spravedlivé hodnocení sebe i druhých, osvojování si práce ve skupinách);
 osobnostní rozvoj (rozvíjení vyjadřování vlastních myšlenek, učení se řešit problémy, rozvíjení vnímavosti, vyjadřovacích schopností, verbální i neverbální komunikace);
 emocionální rozvoj;
 obrazotvornost a tvořivost;
 schopnost kritického myšlení;
 sebepoznání;
 sebekontrola;
 pozitivní sebepojetí;
 estetický, umělecký a kulturní rozvoj.

K pohádce jsme měli připravené také pracovní listy s motivem řepy. Pro nejmenší omalovánka, starší děti jednotažka a děti v předškolním věku pracovní list s dějovou posloupností.

K podzimu patří neodmyslitelně také kaštany. S těmi jsme se zaměřili na předmatematické představy a číselnou řadu do 10.

Chybět nemohla ani návštěva lesa a cvičení v sokolovně. Jelikož dramatizace děti opravdu bavila, prodloužili jsme si ji ještě do dalšího týdne a vtáhli tak do děje děti, které se vrátily do školky po nemoci. Znovu jsme hráli pohádku a mohli si zahrát logické hry. Například hru se zvonečkem, která se hraje ve smyslu popletených pohádek. Pohádku jsme sestavovali také z magnetických obrázků.

Na zahradu neodmyslitelně patří i podzimní ovoce. To jsme za pomocí barevných papírků vytrhávali a lepili tekutým lepidlem.

Jednotažka řepa

Pracovní listy