INFORMACE K OTEVŘENÍ A PROVOZU MŠ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

KOHO SE NÁVRAT DO MŠ TÝKÁ

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních v 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřských školách dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí. Homogenita tříd a skupin je povinná. Vstup třetích osob do prostoru školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech.

INFORMACE PRO RODIČE IZS 

NÁVRAT SE TAKÉ TÝKÁ DĚTÍ, jejichž zákonní zástupci (i 1 rodič) jsou zaměstnanci vybraných profesí:

– zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

– pedagogické pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogické pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

– zaměstnanci bezpečnostních sborů

– příslušníky ozbrojených sil

– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

– zaměstnance uvedené v § 115 odst. 1 a další zaměstnance v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

– zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ NEINVAZIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY

Ministerstvo zdravotnictví ukládá mimořádné opatření povinnosti testovat děti od 12. 4. 2021 antigenními testy. Preventivní antigenní test se bude provádět dvakrát týdně  s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v daném týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu budou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se vždy bude provádět bezprostředně po příchodu do školy za asistence zákonných zástupců. Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.
Testování bude u nás probíhat v pondělí a čtvrtek) neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem (k dispozici máme testy zn. Singclean).

Při samotném provádění testování je u předškolních dětí umožněna asistence zákonného zástupce případně jiné jím pověřené osoby. Odběr vzorku nosního sekretu bude tedy provádět zákonný zástupce či jím pověřená osoba.
Na výsledky testu bude zákonný zástupce s dítětem čekat 15 minut. Prosíme tedy o včasný příchod a zvážení možnosti, že pokud se dostaví více dětí najednou, může se doba čekání na přijetí dítěte do třídy MŠ protáhnout. Výsledky testů budou zaznamenávány do seznamu testovaných a odesílány elektronicky do aplikace CovidFormsApp.

Informace k nástupu dětí do MŠ, testování a epidemiologických opatření zde.

Odkaz na instruktážní video: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Odkaz na leták – postup testování Singclean: https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf

Přehled návazných postupů antigenního testování zde.

Manuál MŠMT k testování ve školách zde.

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol najdete zde.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat, NEBOJTE SE, VŠE SPOLU ZVLÁDNEME.

za kolektiv MŠ
Hana Pröschlová