Informace pro rodiče

Provoz mateřské školy

Od 6,15 – do 16,30 hod.

Co si připravit do mateřské školky

 • Papuče s pevnou patou (z bezpečnostních důvodů jsou zakázány nazouváky)
 • oblečení do třídy (tepláky, sukně, punčocháče, tričko, …)
 • oblečení na pobyt venku vhodné na hry na zahradě, v písku, v zimě ve sněhu,
 • pokrývky hlavy: kšiltovku, klobouk, teplou čepici – dle počasí,
 • náhradní oblečení, spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky
 • gumáky, pláštěnku, ne deštník
 • na odpočinek pyžamo, jednu plyšovou hračku (pokud je potřeba), jednorázovou podložku pod prostěradlo – dle potřeby
 • umělohmotný podepsaný hrníček na pitný režim
 • zubní pastu, kartáček
 • papírové kapesníky skládané v krabici, (vlhčené ubrousky)
 • Prosíme Vás, pyžama a všechny věci dětem podepište.

 

ROZPOČET NA ROK 2019 (v tis. Kč)

Rozpočet rok 2019

Výnosy celkem 4 290
příspěvek zřizovatele provozní 540
příspěvek zřizovatele – účelový (s vyúčtováním) 0
provozní dotace z jiných zdrojů 3 300
zúčtování 403 do výnosů 0
zapojení fondů do výnosů 50
ostatní výnosy 400
Náklady celkem 4 285
osobní náklady 3 300
odpisy 90
energie 160
ostatní náklady 735

k nahlédnutí ZDE

 

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA LÉTA 2020 – 2021 (v tis. Kč)

Rok 2020

Rok 2021

Výnosy celkem 4 440 4 600
příspěvek zřizovatele 540 550
provozní dotace z jiných zdrojů 3 400 3 500
zúčtování 403 do výnosů 0 0
zapojení fondů do výnosů 50 50
ostatní výnosy 450 500
Náklady celkem 4 435 4 590
osobní náklady 3 400 3 500
odpisy 100 110
ostatní náklady 935 980

k nahlédnutí ZDE

 

Od školního roku 2016/17 dochází ke změně při hrazení školného a stravného.

Ustanovení § 6 odst. 7 vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění účinném ode dne 1.září 2016

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při její společné úhradě s úplatou za školní stravování dle směrnice následující podmínky:

 1. úplata je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, přehled plateb je předem oznámen vyvěšením na nástěnkách v šatnách příslušných tříd a na webových stránkách mateřské školy
 2. ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty

To znamená, že rodiče v září zaplatí úplatu za září tj. 550,- a v říjnu zaplatí úplatu za říjen a stravné za září.

 

Drahomíra Ryšavá, ředitelka školy

 

NOVINKY OD ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019:


Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před ZŠ

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak – § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu

k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu dle místa trvalého pobytu, v případě cizinců místa pobytu (dále jen spádová mateřská škola) – blíže § 34a odst.2 školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného vzdělávání v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona.

Vymezení spádových mateřských škol

Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol (dále jen spádových MŠ) dle trvalého pobytu dítěte, v souladu s ustanovením § 34a odst.2 školského zákona. Tyto školské obvody vymezuje obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o školských obvodech základních a mateřských škol, vydaná statutárním městem Zlín. Vymezené školské obvody budou zveřejněny na letácích v dostatečném předstihu před zápisem k předškolnímu vzdělávání.

Zvýhodnění dle spádové MŠ

U zápisu pro školní rok 2018/2019 budou přednostně přijímány ty děti s místem trvalého pobytu v obvodu dané spádové MŠ, které k 31.8. 2018 dovrší věk minimálně 3 roky.

 

FÁZE PŘIHLAŠOVÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:


1. fáze: REGISTRACE od 16. 4. 2018 do 14. 5. 2018

 • Zaregistrování zákonných zástupců dítěte na webových stránkách
 • Vytvoření elektronického profilu dítěte – vyplnění a uložení všech údajů o dítěti. (Upozornění !! Pokud jste se zaregistrovali do systému již v loňském roce, je třeba provést celý proces znovu – tzn. znovu se jako zákonný zástupce zaregistrovat a vytvořit profil dítěte).
  Tento krok bude možný pouze v první fázi, tj. od 16. 4. do 14. 5. 2018!
 • Na základě vytvořeného profilu bude každému dítěti vygenerováno identifikační číslo (ID).
 • Výběr MŠ a „registrace“, tj. předání profilu dítěte do vybraných MŠ.
 • Vytisknutí vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále jen žádosti) nejlépe oboustranně na jeden list. Žádost musí být opatřena hlavičkou vybrané MŠ.
 • V případě „registrace“ dítěte do více MŠ musí být pro každou vybranou MŠ samostatná žádost.
 • Kontrola, popř. oprava vyplněných údajů žádosti a potvrzení správnosti uvedených údajů podpisem zákonných zástupců.
 • Potvrzení lékaře o očkování.
  Upozornění!  V případě, že lékař nepotvrdí očkování dítěte přímo do žádosti a vydá zvláštní doklad o zdravotní způsobilosti dítěte, musí být v dokladu uveden text: očkováno dle zákona.

POZOR!!! Online registrace je pouze jedním z kroků přijímacího řízení. Bez osobního předání podepsané žádosti s doloženým lékařským potvrzením v příslušné MŠ nemůže být přijímací řízení zahájeno!


2. fáze: PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ – 15. 5. 2018 od 8:00-12:00 a 13:00-16:00 hod.

 • Předání žádosti ve vybrané MŠ (vyplněné a podepsané, s potvrzením o očkování).
 • V případě zájmu o přihlášení dítěte do více MŠ, musí zákonný zástupce předat žádost v každé vybrané MŠ osobně. Bez osobního předání žádosti nebude přijímací řízení v příslušné MŠ zahájeno.
 • Při převzetí žádosti přidělí příslušná MŠ každému žadateli, tj. dítěti, registrační číslo. Seznámí zákonného zástupce s tímto registračním číslem a dalším postupem v přijímacím řízení.

3. fáze: ROZHODOVÁNÍ do 14. 6. 2018

 • Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem v příslušné MŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování.
 • Ředitelky jednotlivých MŠ rozhodnou na základě zveřejněných kritérií o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 • Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti, tj. do 14. 6. 2018.

4. fáze: ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

 • Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
 • Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků přijímacího řízení všech MŠ.
 • Každá MŠ zveřejní seznam registračních čísel žadatelů, které přijala na základě podané žádosti (rozhodnutí o přijetí), a to na veřejně přístupném místě ve své MŠ, případně na webových stránkách své MŠ. Žadatelé, jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou MŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této MŠ přijati a bude jim doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

 

Vzdělávání na MŠ Slovenská Zlín

Realizace projektu OPVVV.

Číslo výzvy: 02_16_022

Název projektu: Vzdělávání na MŠ Slovenská Zlín

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002995

Číslo jednací projektu: MSMT-34927/2016-2

Rozpočet projektu: 206 464 Kč

Termín realizace: 1.1. 2017 – 31.12. 2018

 

Zvolené aktivity

1. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin

 

 • Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí.

 

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

 

 • Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
 • Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.
 • Zvolená aktivita: matematická pregramotnost, čtenářská pregramotnost, inkluze

 

3. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

 

 • Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole.

 

4. Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

 

 • Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

 

5. Individualizace vzdělávání v MŠ

 

 • Cílem je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřských školách prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí.

 

6. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

 • Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.
 • Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.

 

7. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

 

 • Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.