O naší škole

Mateřská škola s celodenní péčí se nachází v klidové zóně města Zlína, část Lesní čtvrt, naproti 3. ZŠ. Lokalita nám nabízí realizaci prvků ekologické výchovy, umožňuje vycházky, pozorování, prožitkové učení v  přírodě, rozvíjení pohybových a pracovních dovedností. Jsme členy celostátní sítě EVVO „Mrkvička“

Historie školky

MŠ je patrová budova se suterénem. Provoz školy byl zahájen v roce 1949 a rekonstrukce budovy se školní zahradou proběhla v letech 1983 -1987. Od 1.1.2003 je mateřská škola právní subjekt.

Charakter budovy

Budova byla od rekonstrukce mnohokrát velice nákladně renovována a upravována. V současné době probíhají další úpravy a pořizování hracích koutků. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, vhodnými hračkami a pomůckami. Budova vyhovuje bezpečnostním a hygienickým požadavkům. Letos byla provedena celková rekonstrukce střechy.

Členění budovy

V přízemí i prvním patře se nachází třída s hernou, šatna pro děti, umývárna a přípravna jídla. V suterénu je ředitelna, kancelář vedoucí školní jídelny, kuchyň, sklady potravin, šatna zaměstnankyň, sociální zařízení a WC pro děti při pobytu na zahradě, kotelna.

Máme zde velmi pěknou zahradu, která je po rekonstrukci v roce 2009, kde jsou zakomponovány převážně prvky na rozvoj pohybových dovedností, 2 pískoviště, hřiště s brankami, učebna, domeček na pomůcky. V současnosti doděláváme část přírodní zahrady s  bylinkovou zahrádkou, vyvýšenými záhony, vodním prvkem, přírodním terénem. Dětem se tím nabízí pobyt venku v jakémkoliv ročním období.

Kapacita školy

Mateřská škola má dvě třídy s kapacitou 60 dětí. Možnost zapsaných dětí je 52.

Děti jsou rozděleny podle věku na mladší 3 – 5 let a starší 5 – 6 let.

Co nabízíme nad rámec vzdělávací činnosti v MŠ

  • dietní stravu pro děti s celiakií, laktózovou intolerancí a alergií na bílkovinu kravského mléka
  • základy plavání zajišťované plaveckou školou v podzimních a jarních měsících
  • logopedickou péči v MŠ s odbornou péčí kvalifikovaného pedagoga
  • práce v projektech Medvídek Nivea a Česko čte dětem
  • pro předškolní děti  Metodu dobrého startu
  • výlety, exkurze, divadla, školu v přírodě

možnost využít nadstandartní aktivity v MŠ:

  • ZUŠ Morava- výuka flétny, 1x týdně externí pracovní
  • anglický jazyk 1x týdně externí pracovník

-projekt „Medvídek Nivea“ na školní rok 18/19

Medvídek Nivea pomáhá dětem v přípravě na školu: metodicky zpracovaný vzdělávací program v spolupráci s odborníky v oblasti předškolní pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – s ilustracemi

G. Filcíka.

Projekt je vypracován pod odbornou gescí Pedagogické fakulty University Karlovy v Praze

–        doc. PhDr. Eva Opravilová CSc.

–        PhDr. Jana Kropáčková PhD

Program je určen skupině nejstarších dětí předškolního věku, kterým přináší soubor úkolů, koncipovaných na základě osvědčených postupů předškolního vzdělávání.

V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání /  RVP PV / se projekt opět zaměřoval na rozvoj klíčových kompetencí budoucího školáka. Úkoly prezentují postupy s různým stupněm obtížnosti, aby bylo možno stanovit počáteční úroveň předpokládaných dovedností a v souladu s individuálními vzdělávacími potřebami nároky postupně zvyšovat.